جای خالی پدر

سایه ای بود و پناهی بود و نیست
لغزشم را تکیه گاهی بود و نیستسخت دلتنگم کسی چون من مباد

سوگ حتـی قسمت دشمن مبــادبــاورم نیست این من نـابــاورم
روی دوش خویش او را می برممـی بـرم او را که آورده مـــــرا
پاس ایامـــی که پرورده مـــــرامی برم درخاک مدفونش کنـــم
از حساب خویش بیرونش کنـــممثل من ده ها تن دیگـــــر به راه
جامه هاشان مثل دل هاشان سیاهمنتظــــر تا بارشان خالی شــود
نــوبت نشخـــوار و نقالی شــودهــرکسی هم صحبتـی پیدا کند
صحبت از هــر جا بجز این جا کنددیدنش سخت است و گفتن سخت تر
خوش به حالت ،خوش به حالت ای پد
/ 0 نظر / 14 بازدید